You are currently viewing آنالیز fea کمانش ستون  تحت بار محوری با Abaqus

آنالیز fea کمانش ستون تحت بار محوری با Abaqus

آنالیز fea کمانش ستون تحت بار محوری با Abaqus

برای سازههای پیچیده، خاص یا عظیم. بکارگیری اعضای غیریکنواخت بدلیل کاهش مقدار مصالح مورد.نیاز بسیار سودمند است. وزن مصالح میتواند بطور خاص در برخی از انواع سازهها پراهمیت و بحرانی باشد بنابر این بکارگیری اعضای غیریکنواخت امری اجتناب ناپذیر است و باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

این نوع از اعضا فواید متعددی نسبت به اعضای منشوری یکنواخت دارند. اعضای باریک شونده دارای بازدهی ساخت بیشتری میباشند زیرا میتوان در نواحی که نیاز به بار بیشتری است از سطح مقطع بزرگتری بهره گرفت و در نواحی با بار کمتر از مقاطع با سطح مقطع کوچکتر استفاده نمود.

در این مطالعه جهت بررسی مسئله کمانش ارتجاعی ستونهای یکنواخت و غیریکنواخت با هر سطح مقطع و هر حالت بارگذاری روشی دقیق بر اساس اجزای محدود ارائه شده است که نتایج حاصل از بررسی و مقایسه روش بکارگرفته شده با سایر روشها یه صورت زیر ارائه گردیده است:
خطای استفاده از روش سرنا در حدود ۱۱درصد بوده است که در روش ارائه شده نتایج در برخی مقاطع مطابق با نتایج واقعی و در سایر مقاطع کمتر از ۱۱درصد بوده است.
خطای ایجاد شده در سایر روشها به دلیل وجود تقریب در فرضیات و دادههای مسئله بوده است که این خطا در روش ارائه شده حذف شده است.
برخی محققین روشهای تقریبی و سریع را برای حل مسئله کمانش ستونهای غیریکنواخت ارائه کردهاند که نقطه ضعف این روشها عدم جامعیت آنهاست. بطور مثال روش فرم بستهی سرنا و همکارانش تنها برای ستون دو سر مفصل قابلیت کاربرد دارد اما با استفاده از روش پیشنهادی میتوان محاسبات را برای سایر ستونها و شرایط تکیه گاهی انجام داد. در این مطالعه تنها با وارد کردن تابع بار محوری متغیر و تابع سختی خمشی متغیر و همچنین تعداد اجزای مورد انتظار که بیانگر میزان دقت جواب نیز هستند در برنامه ی کد نویسی شده نرم افزار Matlab میتوان تنها در مدت زمان کوتاهی به جواب دقیق دست یافت.

برای سفارش آنالیز fea کمانش ستون تحت بار محوری با Abaqus  با شماره ۰۹۱۵۸۸۲۰۱۸۹ تماس حاصل فرمائید و یا درخواست خود را به ایمیل projesazan@gmail.com ارسال فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید