توسعه ربات اگزواسکلتی برای توانبخشی اندام تحتانی

توسعه ربات اگزواسکلتی برای توانبخشی اندام تحتانی

ربات توانبخشی یک فناوری جدید است که در سال های اخیر به ویژه برای ورزش درمانی به سرعت توسعه یافته است. ما در یک پروژه، مفهوم طراحی جدیدی از روبات توانبخشی اندام تحتانی را بررسی کرده ایم. این مدل می تواند چهار درجه آزادی را که در چرخش در سطوح عمودی انجام می شود، انجام دهد. وزن و اندازه آن برای افراد قابل استفاده در خارج از منزل قابل قبول است و بسیار تعاملی است.

طبق بررسی های ما در این زمینه  از ربات توانبخشی اندام تحتانی برای شبیه سازی حرکت طبیعی پا استفاده می شود و به بیماران آموزش توان بخشی می دهد تا به آنها در بهبود یا حتی درمان کامل بیماری کمک کند. از این ربات توانبخشی اندام تحتانی می توان برای شبیه سازی حرکت وضعیت پیاده روی طبیعی انسان استفاده کرد و به منظور بهبود بیماری آموزشهای مربوط به توانبخشی را به بیماران ارائه داد.

دستگاه های پیشنهادی مورد استفاده در ایم زمینه اجازه می دهد تا آزادی بسیار زیادی از حرکت اپراتور فراهم شود. در این پروژه، روش های تحلیلی (به عنوان مثال، مکانیسم راه رفتن و مکانیسم حرکت برای به دست آوردن پارامترهای مکانیسم برای تطبیق طراحی طبیعی انسان) با جزئیات ارائه شده است.

توسعه ربات اگزواسکلتی برای توانبخشی اندام تحتانی
توسعه ربات اگزواسکلتی برای توانبخشی اندام تحتانی

 

دیدگاهتان را بنویسید