You are currently viewing مطالعه fea توزیع تنش کرنش درمان اندونتیک ترمیم شده کامپوزیتی

مطالعه fea توزیع تنش کرنش درمان اندونتیک ترمیم شده کامپوزیتی

مطالعه fea توزیع تنش کرنش درمان اندونتیک ترمیم شده کامپوزیتی

هدف این پروژه ارزیابی اثرات رزین کامپوزیت مستقیم.بدون پست یا با یک یا دو پست فایبرگلاس در ترمیم مولرهایی.که تحت درمان اندودانتی قرار گرفته اند است.

مواد و روش

چهل و پنج مولر با ۲ میلی متر “ساختار دندان باقی مانده” به سه گروه تقسیم شد: Wfgp.که با Filtek Z350XT و بدون فایبرگلاس ترمیم شد. ۱fgp. با استفاده از Z350XT با یک پست فایبرگلاس در کانال ریشه دیستال. و ۲fgp ، با Z350XT با دو پست فایبرگلاس، یکی در کانال ریشه دیستال و دیگری در کانال ریشه مزیال-باکال ترمیم شد. دندانهای تحت بارگذاری چرخانده شدند. کرنش باقیمانده دندان با استفاده از سنجهای کرنش (۱۰ نفر) در دو لحظه اندازه گیری شد: TrSt-100N.در طی ۱۰۰ بار بارگذاری اکلوزالی و TrSt-Fr.در بار شکستگی. مقاومت به شکست.محاسبه و حالت شکست طبقه بندی شد. مدول الاستیک و سختی ویکرز با استفاده از تورفتگی پویا (۵ نفر) محاسبه شد. توزیع تنش به وسیله تحلیل المان محدود سه بعدی انجام شد.

نتایج

استفاده از دو پست فایبرگلاس منجر به مقاومت به شکست در مقایسه.با گروه های دارای یک پست فایبرگلاس و بدون ارسال فایبرگلاس شد. سطح زبانی دندان باقیمانده بدون توجه به تکنیک ترمیمی.و لحظه ارزیابی ارزش کرنش بالاتری نسبت به سطح باکال دارد. عدم وجود یک فایبرگلاس باعث شده است.که مقادیر کرنش قابل توجهی بالاتر و حالت شکستگی.جبران ناپذیرتر از سایر گروه ها باشد. استفاده از یک پست فایبرگلاس نسبت.به مقاومت در برابر فشار / شکستگی بهتری داشت. استرس در قسمت اکلوزال پست و در منطقه انشعاب متمرکز شد. حضور یک پست فایبرگلاس منجر به توزیع بهتر استرس در کل عاج ریشه.دیستال و کاهش تنش در مناطق بحرانی شد.

 

استفاده از یک پست فایبرگلاس برای بازیابی دندانهای مولر با رزین کامپوزیت مستقیم منجر به مقاومت به شکست بالاتر از استفاده از دو پست فایبرگلاس شد.همچنين باعث شده تنش و توزيع تنش.باقيمانده از دندان بهتر و حالت شكستگي جبران كننده.تر از گروه بدون فايبرگلاس باشد.

برای سفارش مطالعه fea توزیع تنش کرنش درمان اندونتیک ترمیم شده کامپوزیتی با شماره ۰۹۱۵۸۸۲۰۱۸۹ تماس حاصل فرمائید و یا درخواست خود را به ایمیل projesazan@gmail.com ارسال فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید