You are currently viewing مقایسه بیومکانیکی دیسکتومی آندوسکوپی و جراحی باز

مقایسه بیومکانیکی دیسکتومی آندوسکوپی و جراحی باز

مقایسه بیومکانیکی دیسکتومی آندوسکوپی و جراحی باز

رادیکولوپاتی اسپوندیلوتومی گردنی یک بیماری رایج ستون فقرات است. دو روش برای درمان این بیماری وجود دارد که دراین پروژه به صورت عددی به مقایسه این دو روش پرداخته ایم.

در درمان جراحی سنتی این بیماری دیسک پاره شده برداشته می شود و دو استخوان مهره ای دیگر با هم ادغام می شوند تا فشار عصبی و علائم آن از بین بروند (ACDF). اما این روش ممکن است مشکلاتی از قبیل آسیب های فیزیکی ایجاد کند. دیسکتومی آندوسکوپیک (PPECD) یک تکنولوژی جدید حداقل تهاجمی است. در این نوع عمل جراحی قسمتی از دیسک بین مهره ای بیمار که به داخل کانال بیرون زده شده به وسیله آندوسکوپ از ستون فقرات خارج می گردد. این روش نتایج بالینی خوبی تولید کرده است. اما برای ارزیابی کار بالینی لازم است که مقایسه های بیومکانیکی بیشتری انجام شود.

هدف از اين پروژه، مقايسه ويژگي هاي بيومکانيکي دو روش با تحليل المان محدود بود. در روند حل پروژه داده های کامپیوتری از تعدادی بیمار اسکن شد.  این موارد شامل پنج مورد اسپوندیلوز گردنی پس از عمل جراحی PPECD، پنج مورد پس از جراحی ACDF و پنج بیمار غیر جراحی میباشد. در این پروژه به منظور ایجاد مدل سازی سه بعدی و تحلیل المان محدود از نرم افزارهای میمیکس، هایپرمش و آباکوس استفاده شد. و مدل المان محدود سه بعدی مقاطع C1-C7 شبیه سازی شد. ما همچنین ۵۰ نیوتن بار عمودی در سطح C1 و ۱٫۵ نانومتر گشتاو اعمال کردیم. علاوه بر آن سایر خواص و رفتار موردنیازتحلیل را شبیه سازی کردیم. در پایان شبیه سازی، پایداری، توزیع تنش و تغییر زاویه کوب را در بخش جراحی مهره های گردنی تحت شرایط مختلف کاری بررسی کردیم.

نتایج حاصل از این پروژه نشان داد. که مدل گروه پس از عمل جراحی تحت شرايط مختلف کاري، ثبات و پایداری ضعيفي نسبت به روش غیر جراحي دارد. همچنین ثبات گروه ACDF در بدترین حالت بود بخصوص در هنگام خمش جانبی. و در نهایت گروه ACDF نیز تفاوت چشم گیری را نشان داد.

در بررسی توزیع تنش در گروه PPECD  توزيع تنش واحدی مشاهده شد. در حالي که گروه ACDF تحت تنش بسیار زيادی قرار داشت. علاوه بر این، زاویه Cobb از بخش جراحی گروه PPECD از گروه ACDF کوچکتر بود و پایداری این بخش نسبتا خوب بود.

به عنوان دستاورد این پروژه از ديدگاه تحليل المان محدود، مهره هاي گردني بعد از درمان PPECD عملكرد بيومكانيك خوب و پايداري را نشان دادند.

مقایسه بیومکانیکی دیسکتومی آندوسکوپی و جراحی باز
مقایسه بیومکانیکی دیسکتومی آندوسکوپی و جراحی باز

دیدگاهتان را بنویسید