آنالیز FEA پروالاستیک دیسک بین مهره ای ستون فقرات کمري

آنالیز FEA پروالاستیک دیسک بین مهره ای ستون فقرات کمري

در حدود ۸۰ درصد از مردم در زندگی خود درد کمر را تجربه میکنند. گرچه خیلی از بیماران درد کمـري مرتبط با دژنراسـیون دیسـک دارنـد ، ولـی رونـد دقیـق دژنراسـیون همچنـان نامشـخص اسـتبیمـاري دژنراسیون دیسک یک سوم جمعیـت جـوان جهـان را درگیـر کـرده اسـت . مبتلایـان بـه ایـن بیمـاري بـا چالشهاي اجتماعی- اقتصادي عمدهاي روبهرو هستند. اختلالات و مشکلات کمردرد بـین افـراد شـاغلی که به جهت شغلشان روزانه نیازمند جابهجا کردن وزنههاي سنگین به صورت یـدي هسـتند، بیشـتر بـروز میکند. مطالعات نشان میدهد این افراد مستعد ابتلا به دژنراسیون زودرس دیسـک هسـتند. (بیشتر…)

0 دیدگاه

تحلیل عضلات مچ پا حین حرکت در مبتلایان سرخرگ محیطی

تحلیل عضلات مچ پا حین حرکت در مبتلایان سرخرگ محیطی

در بیماران مبتلا به بیماری سرخرگ محیطی (PAD).به طور قابل توجهی قدرت عضلانی اندام تحتانی.در مقایسه با افراد سالم کاهش می­یابد.که در طول حرکت مفصل ایزوله و تک صفحه­ای توسط دینامومترهای قدرت ایزومتریک.و ایزوکنتیک اندازه­گیری شد. (بیشتر…)

0 دیدگاه

آنالیز گیت افراد سالم و با پروتزهای ترانس فمورال Opensim

آنالیز گیت افراد سالم و با پروتزهای ترانس فمورال Opensim

این مطالعه استفاده از یادگیری تقویتی عمیق را برای شبیه‌سازی مدل‌های اسکلتی عضلانی مبتنی بر فیزیک هم در افراد سالم و هم کاربران پروتزهای ترانس فمورال در طول راه رفتن معمولی در سطح زمین پیشنهاد می‌کند. (بیشتر…)

0 دیدگاه