آنالیز fea کمانش ستون تحت بار محوری با Abaqus

آنالیز fea کمانش ستون تحت بار محوری با Abaqus

برای سازههای پیچیده، خاص یا عظیم. بکارگیری اعضای غیریکنواخت بدلیل کاهش مقدار مصالح مورد.نیاز بسیار سودمند است. وزن مصالح میتواند بطور خاص در برخی از انواع سازهها پراهمیت و بحرانی باشد بنابر این بکارگیری اعضای غیریکنواخت امری اجتناب ناپذیر است و باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. (بیشتر…)

0 دیدگاه