Read more about the article طراحی ربات بازتوانی اندام تحتانی اگزواسکلتی
طراحی بر روی سیستم ادراک هوشمند برای ربات بازتوانی اندام تحتانی اگزواسکلتی

طراحی ربات بازتوانی اندام تحتانی اگزواسکلتی

طراحی بر روی سیستم ادراک هوشمند برای ربات بازتوانی اندام تحتانی اگزواسکلتی در سیستم ربات توانبخشی اندام تحتانی، سیستم ادراک دو نقش مهم اصلی را به شرح زیر ایفا می…

0 دیدگاه
Read more about the article طراحی مکانیکی روبات زانو مچ پا 
طراحی مکانیکی روبات زانو مچ پا 

طراحی مکانیکی روبات زانو مچ پا 

طراحی مکانیکی روبات زانو مچ پا در این پروژه ارائه شده طراحی مکانیکی و ارزیابی یک روبات زانو، مچ پا و پا، فرام شده است. که این ربات متراکم، مدولار…

0 دیدگاه
Read more about the article روباتهای Bipedal برای توانبخشی اندام تحتانی
روباتهای Bipedal برای توانبخشی اندام تحتانی

روباتهای Bipedal برای توانبخشی اندام تحتانی

روباتهای Bipedal برای توانبخشی اندام تحتانی روبات Bipedal (دو پا) یکی از جذاب ترین انواع ربات ها است که با توجه به شباهت آن به حرکت انسانها و توانایی آن…

0 دیدگاه