انجام پروژه مطالعه عددی اجزای محدود نفوذ آب داخل تونل

انجام پروژه مطالعه عددی اجزای محدود نفوذ آب داخل تونل

حفر تونل ها در زمین های آبدار مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت. از جمله این مشکلات می توان به سختی کار در شرایط آب دار برای پرسنل و در برخی مواقع توقف کامل عملیات حفاری اشاره کرد. لذا در طراحی این قبیل تونل ها پیش بینی دقیق میزان آبدهی تونل در طول مسیر می تواند در زمان اجرا تأثیر مهمی در روند حفاری داشته باشد. روش های مختلفی همچون روش های عددی.و روش های تحلیلی.برای محاسبه نرخ نفوذ آب به داخل تونل ها ارائه شده اند.که از این میان روش های تحلیلی با تکیه بر معادلات حاکم بر جریان آب.و با در نظر گرفتن.پارامترهایی نظیر نفوذپذیری.ارتفاع سطح ایستابی و شعاع تونل به تخمین میزان نرخ نفوذ.آب به داخل تونل ها می پردازند. علاوه بر آن فرمول های تحلیلی براساس یکسری.شرایط مرزی و فرضیات.خاص ارائه شده اند.که سبب محدود شدن دامنه کاربرد.آنها در حل مسائل بسیار پیچیده هیدروژئولوژی تونل ها می شود. (بیشتر…)

0 دیدگاه

انجام پروژه المان محدود رفتار بتن در کامپوزیت FRP

انجام پروژه المان محدود رفتار بتن در کامپوزیت FRP

به منظور تعیین مشخصات مکانیکی ورقه های کامپوزیتی.از آزمایش کشش نمونه تخت بر اساس استاندارد.۳۰۳۹ ASTM D استفاده می گردد. بر اساس مشاهدات آزمایشگاهی.انهدام نهایی ستون محصور شده.به همراه پارگی FRP صورت می گیرد. با بررسی نتایج آزمایشات نتیجه می شود که کرنش.حلقوی پارگی کامپوزیت CFRP چسبیده به بتن، به طور میانگین و با انحراف.استاندارد۰/۰۲۲، برابر با ۵۸/ ۰  ۰ کرتش پارگی کششی حاصل از آزمایش نمونه تخت کامپوزیت  می باشد. (بیشتر…)

0 دیدگاه

پروژه آنالیز دینامیک مولکولی به روش المان محدود با آباکوس

پروژه آنالیز دینامیک مولکولی به روش المان محدود با آباکوس

در روش برش نگاری فلورسنت مولکولی (FMT)، ضایعه با نانوذرات فلورسنت نشان دار می شود و توسط پرتوی لیزر تحریک می گردد. پس از تحریک توسط پرتوی لیزر.پرتوی فلورسنت تابش شده.توسط دوربین حساس سی سی دی که ۳۶۰.درجه حول محور مرکزی نمونه می چرخد.جمع آوری می گردد و مورد پردازش قرار می گیرد. (بیشتر…)

0 دیدگاه