You are currently viewing تحلیل اجزای محدود  تاثیر بازشدن فک بر الگوی تنش TMJ

تحلیل اجزای محدود تاثیر بازشدن فک بر الگوی تنش TMJ

تحلیل اجزای محدود تاثیر بازشدن فک بر الگوی تنش TMJ

تنش­های فشاری و برشی بیش از حد به احتمال زیاد به تحلیل کندیلار و سوراخ شدن دیسک مربوط می­شود. مطالعات کمی جابجایی دیسک و تغییرشکل در حین بازشدن فک را گزارش کرده­اند

هدف از این مطالعه تحلیل توزیع تنش در یک دیسک مفصلی طبیعی در حین حرکت باز کردن فک بود. تصاویر MRI دو طرفه از مفصل گیجگاهی.فکی یک شخص سالم برای جابجایی بازشدن فک.از ۶ تا ۲۴ میلیمتر با افزایش ۱ میلیمتری بدست امده و کانتور دیسک برای باز شدن فک در ۶ میلیمتر به عنوان حالت مرجع تعریف شد و برای ایجاد یک مدل المان محدود دو بعدی از دیسک استفاده شد. کانتورهای دیسک در سایر درجات باز شدن فک به عنوان بارگذاری جابجایی استفاده شد. مدل­های مواد هایپرالاستیک در قسمت­های قدامی، میانی و خلفی دیسک اعمال شد. مسیرهای تنش و کرنش برای مشخص کردن الگوهای تنش/کرنش در دیسک محاسبه شد. هر دو تنش اصلی حداکثر و حداقل در ناحیه میانی منفی بود، بنابراین.ناحیه میانی عمدتاً تنش فشاری را تحمل کرد. در مقابل، حداکثر و حداقل تنش اصلی در ناحیه قدامی و خلفی مثبت‌ترین تنش بود که به این معنی بود که نوارهای قدامی.و خلفی تنش‌های کششی بیشتری را متحمل شدند. الگوهای مختلف مسیرهای تنش بین.ناحیه میانی و نوارهای قدامی و خلفی ممکن.استبه اثر جهت گیری.فیبر نسبت داده شود. فشردگی ناحیه میانی.و کشیده شدن.نوارهای قدامی و خلفی باعث.تغییرشکل برشی بالا در ناحیه انتقال.به ویژه در سطوح دیسک شد. تنش و کرنش در طول باز کردن فک در سطح معقولی باقی ماند.که نشان می‌دهد.دیسک در حین حرکات باز کردن عملکردی در مفصل گیجگاهی.فکی سالم هیچ آسیبی را تجربه نمی‌کند.

برای سفارش تحلیل اجزای محدود تاثیر بازشدن فک بر الگوی تنش TMJ با شماره ۰۹۱۵۸۸۲۰۱۸۹ تماس حاصل فرمائید و یا درخواست خود را به ایمیل projesazan@gmail.com ارسال فرمائید.

 

دیدگاهتان را بنویسید