تشخیص تومور مغز در طی جراحی مغزی

مدل سازی المان محدود از ترموگرافی هپتیک: یک روش جدید برای تشخیص تومور مغز در طی جراحی مغزی حداقل تهاجمی

تصویربرداری حرارتی حین عمل (ITI) روشی جدید برای تصویربرداری عصبی است. که به طور احتمالی می تواند ناهنجاری های بافتی را پیدا کند. و از این رو توانایی تشخیصی جراح را بهبود می بخشد.  در پروژه حاضر، ما از روش ترموگرافی همراه با روش سنجش لمسی مصنوعی به نام “ترموگرافی هپتیک” برای بررسی وجود جسم غیر طبیعی به عنوان توموری با دمای بالا نسبت به بافت طبیعی مغز استفاده کرده ایم. بافت مغز به عنوان یک ماده فوق ویسکوالاستیک شناخته شده است. که به توصیف رفتار مکانیکی بافت مغز در طول حس لامسه میپردازد.

بر اساس رویکرد المان محدود، به منظور شبیه سازی و تحلیل قابلیت ترموگرافی هپتیک در تشخیص و تعیین موقعیت تومور مغزی از داده های تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی (MRI) استفاده شده است. این داده ها از بیمارانی است که تومور مغزی در آنها تشخیص داده شده است. نتایج حرارتی حالت پایا ثابت می کند که توزیع دما خروجی مناسبی از ترموگرافی هپتیکی برای تومورهای سطحی است. در حالی که توزیع شار گرما می تواند به عنوان یک نتیجه حرارتی اضافی برای تومورهایی که در ناحیه عمیقتر هستند استفاده شود.

تشخیص تومور مغز در طی جراحی مغزی
مدل سازی المان محدود از ترموگرافی هپتیک: یک روش جدید برای تشخیص تومور مغز در طی جراحی مغزی حداقل تهاجمی

دیدگاهتان را بنویسید